Till Startsidan

Skaffa webbhotell?
Läs JavaScript.nu's jämförelse av webbhotell.
Med priser från
9 kr / månad.

Genom ett samarbete får alla JavaScript.nu-
besökare dessutom 100 kr i rabatt vid beställning.


Re: Kontrollsumma & svarspresentation

[ JavaScript.nu's Forum ] [ Viktigt om forumet ] [ JavaScript.nu's Startsida ]


Forum / Kontrollsumma & svarspresentation
 Hej Åsa!

Det går inte att skicka epost via klientscript. endast serverspråk kan skicka epost.
(obs! det går att länka till lokalt epostprogram med vanliga "mailto" ex:
<a href="mailto:dinadress@exempel.com?Subject=formular" target="_top">skicka ditt svar</a>)

Bifogar ett formulär med kontrollfunktion av svaret:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>Teamroller</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
var position=0;
function start()
{
document.getElementById("roller").style.display="block";
document.getElementById("roll0").style.display="block";
for (position=1;position<8;position++)document.getElementById("roll"+position).style.display="none";
position=0;
}
function tabell()
{
var a,b;
rolllista = Array ("imp","co","sh","pl","ri","me","tw","cf","sp");
avsnitt = Array("8","1","9","5","2","7","5","4","2","1","9","6","4","7","7","6","3","3","4","8","1","3","8","4","6","8","2","6","1","4","6","8","5","9","4","9","5","8","4","1","6","2","2","7","5","1","3","3","9","5","9","2","7","7","5","3","6","3","7","2","9","1","8");
var summa = new Array();
var f=document.getElementById('pertabell');
f.innerHTML="";
var tmprad="";
tmprad+=('<a name="top" href="#besk">beskrivning</a><br /><table summary="personlighetsresultat" border="1px"><th>Avsnitt:</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>Summa</th>');
for(alla=0;alla<9;alla++){
if (alla==0)tmprad+=("<tr><td>"+rolllista[alla]+"</td>");
else tmprad+=("<td>"+summa[alla-1]+"</td></tr><tr><td>"+rolllista[alla]+"</td>");
for (a=0,summa[alla]=0;a<7;a++)
{tmp=(document.getElementById("roll"+a).getElementsByTagName('input')[(avsnitt[(a+alla*7)]-1)].value)?document.getElementById("roll"+a).getElementsByTagName('input')[(avsnitt[(a+alla*7)]-1)].value+1-1:0;
tmp=tmp/10;summa[alla]+=tmp;
tmprad+=("<td> "+tmp+"</td>");}
}
tmprad+=('<td>'+summa[8]+'</td></tr></table>');
f.innerHTML+=tmprad;
}

function summera(f)
{
//kolla poäng
var a,sum,tmp,roll;
roll=("roll"+f);
for (a=0,sum=0;a<9;a++)sum+=(document.getElementById(roll).getElementsByTagName('input')[a].value)?(document.getElementById(roll).getElementsByTagName('input')[a].value)+1-1:1-1;
sum=sum/10;document.getElementById('summering').innerHTML=("summa: "+sum+" ");
if (sum>10) alert((sum-10)+" för mycket poäng utsatt");
if (sum<10) alert((10-sum)+" för lite poäng utsatt");
if (sum==10){ position++;
for (a=0;a<8;a++)if (position==a | position>6)document.getElementById("roll"+a).style.display="block"; else document.getElementById("roll"+a).style.display="none";
if (position>6)tabell();}
}
//-->
</script>
</head>

<body style="background-color: #7575f5">
<div id="total" >
<div id="div_2" style="float: right;background-color: #5555f5">
<span id="pertabell">tabell</span>
<!-- div_2 --></div>


<div id="div_1" style="float: left">
<button onclick="start()">personligthetstest</button><br><br><br><br><br>

<div id="roller" style="display:none">

<div id="roll7">
<a name="besk">BESKRIVNING AV TEAMROLLERNA</a><br />
Teamroller i den egna arbetsgruppen \ ett lag (team) har varje medlem två typer av roller. Den första är uppgiftsorienterad och baseras på kunskaper, färdigheter och erfarenheter inom ett funktionellt område (t ex teknik, ekonomi och marknadsföring). Sådana roller är ofta tydliga och lätta att identifiera. När man rekryterar eller befordrar personer är rollkraven ofta funktionella.
Den andra typen av roll är processorienterad och inriktad på att stödja laget så att det fungerar som en helhet. Här är rollkraven svårare att beskriva eftersom de delvis baseras på personlighet och karaktärsdrag (t ex samarbetsförmåga, drivkraft. kreativitet och noggrannhet). Processroller formas i ett växelspel mellan karaktär och krav från situationen/uppgiften.
<br />
En arbetsgrupp har inlärning av helhets- och generalistperspektiv som syfte, vilket innebär att personer med olika funktionella kompetenser behövs. Det har vi tagit hänsyn till. Vi har också försökt att få de processorienterade rollerna att komplettera varandra i sina processroller. Begreppet "personkemi" antyder ju att man vill "vara på samma våglängd" och "tala samma språk", dvs. att man överlappar varandra i sina processroller. Generalistperspektiv innebär dock att man också är medveten om och beaktar skillnader i processroller när man formar en arbetsgrupp.
<br />
Lagarbete handlar, förutom att den nödvändiga funktionella kompetensen är tillräcklig, till stor del om att konstruktivt utnyttja att människor har skilda drivkrafter (motivation) och därför är benägna att ikläda sig olika processroller som balanserar varandra.
<br />
Ingen enda person kan ikläda sig alla roller. Normalt har man en eller två processroller som man kan gå in i om någon annan i laget bättre fungerar i ens primärroll eller att sekundärrollen inte fullgörs av någon annan i laget. Å andra sidan har man normalt några processroller som känns mycket onaturliga. I stället för att försöka förkovra sig i dem är det nog bättre att man försöker komplettera sig själv med personer som trivs i dem.
<br />
Ett välbalanserat lag, t ex en ledningsgrupp, bör bestå av personer som kompletterar varandra både i sina uppgiftsorlenterade roller och i sina processroller. I ett väl fungerande lag som har en tillräckligt komplex uppgift måste minst 8 roller uppfyllas för att laget ska bli effektivt. De är:
<br />
<table summary="">
<tr><td><tr><td>Beteckning enl. Belbin Alternativa beteckningar</td></tr>
<tr><td>1. MP, Implementer Administratör, byråkrat, organisatör, Tjänsteman</td></tr>
<tr><td>2. CO, Coordinator ordförande, samordnare, koordinator, spelfördelare</td></tr>
<tr><td>3. SH, Shaper pådrivare, kämpe, generator, resultatfokuserare, energigivare. producerare</td></tr>
<tr><td>4. PL, Plant idéskapare, innovatör, nyskapare</td></tr>
<tr><td>5. RI, Resourse Investigator Nätverkare, omvärldsbevakare, idéjägare
</td></tr><tr><td>6. ME, Monitor-Evaluator Analytiker, utvärderare, bedömare, rådgivare
</td></tr><tr><td>7. TW, Team Worker Team-byggare, harmoniskapare. hjälpare
</td></tr><tr><td>8. CF, Completer-Finisher nnjusierare, detaljgranskare, perfektionist, avsynare </td></tr>
<tr><td>9. SP, Specialist Hängiven, proffessionell, kunnig </td></tr> </td></tr>
</table>
<a href="#top">tillbaka</a><br />
<!-- roll7--> </div>

Rollbeteende:<br />
Instruktion:
<code>I varje Avsnitt ska du fördela totalt tio poäng bland de påståenden som bäst beskriver ditt beteende. För in dina svar på svarsblanketten och kontrollera att poängsumman verkligen blir tio I extremfallet ger du ett påstående alla tio poäng eller fördelar en poäng per påstående. Du får fördela de 10 poängen på hur många eller få meningar du vill. För in dina poäng till vänster om meningarna. </code>
<div id="roll0">
Avsnitt 1.<br />
<span style="font-size: 18px">Jag tror att jag kan bidra till teamet på följande sätt:</span><br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll0').getElementsByTagName('input')[0].value=''">NOLL ROLL</button>
A. Jag tror jag snabbt kan se och dra fördel av nya möjligheter.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll0').getElementsByTagName('input')[1].value=''">NOLL ROLL</button>
B. Jag kan samarbeta bra med alla slags människor.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll0').getElementsByTagName('input')[2].value=''">NOLL ROLL</button>
C. Att producera idéer är en av mina naturliga tillgångar.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll0').getElementsByTagName('input')[3].value=''">NOLL ROLL</button>
D. Jag kan få människor att yttra sig när jag upptäcker att de har något av värde att bidra med till teamets bästa.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll0').getElementsByTagName('input')[4].value=''">NOLL ROLL</button>
E. Man kan lita på att jag avslutar varje uppgift jag åtar mig.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll0').getElementsByTagName('input')[5].value=''">NOLL ROLL</button>
F. Min tekniska kunskap och erfarenhet är vanligtvis min största tillgång.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll0').getElementsByTagName('input')[6].value=''">NOLL ROLL</button>
G. Jag kan vara rak och tuff för att få rätt saker att hända.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll0').getElementsByTagName('input')[7].value=''">NOLL ROLL</button>
H. Jag kan vanligen se om en idé eller plan kommer att fungera i en viss situation.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll0').getElementsByTagName('input')[8].value=''">NOLL ROLL</button>
I. Jag kan erbjuda ett genomtänkt och opartiskt förslag till alternativa handlingssätt.
<br /><span id="summering">summa</span>
<button onclick="summera(0)">Nästa fråga</button>
<!-- roll0 --> </div>
<div id="roll1">
Avsnitt 2.<br />
<span style="font-size: 18px">Om jag har en eventuell svaghet när det gäller teamarbete skulle det kunna vara:</span><br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll1').getElementsByTagName('input')[0].value=''">NOLL ROLL</button>
A. Jag är inte avspänd om mötet inte är välstrukturerat, kontroll1at och väl genomfört.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll1').getElementsByTagName('input')[1].value=''">NOLL ROLL</button>
B. Jag brukar vara för generös mot andra som har en välgrundad åsikt som inte fått tillräcklig uppmärksamhet.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll1').getElementsByTagName('input')[2].value=''">NOLL ROLL</button>
c. Jag är ovillig att bidra om diskussionen inte rör ett ämne jag känner väl
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll1').getElementsByTagName('input')[3].value=''">NOLL ROLL</button>
D. Jag har en tendens att tala mycket så fort gruppen kommer in på ett nytt ämne.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll1').getElementsByTagName('input')[4].value=''">NOLL ROLL</button>
E. Min objektiva framtoning gör det svårt för mig att omedelbart och entusiastiskt hålla med mina kollegor.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll1').getElementsByTagName('input')[5].value=''">NOLL ROLL</button>
F. Jag uppfattas ibland som kraftfull och auktoritär när viktiga ämnen behandlas.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll1').getElementsByTagName('input')[6].value=''">NOLL ROLL</button>
G. Jag tycker det är svårt att ta ledningen, kanske för att jag reagerar för mycket på gruppatmosfären.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll1').getElementsByTagName('input')[7].value=''">NOLL ROLL</button>
H. Jag blir ibland så upptagen av idéer som dyker upp att jag förlorar kontakten med vad som händer.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll1').getElementsByTagName('input')[8].value=''">NOLL ROLL</button>
_ I. Jag är ovillig att uttala mina åsikter om förslag eller planer som inte är kompletta eller tillräckligt detaljerade.
<br /><span id="summering">summa</span>
<button onclick="summera(1)">Nästa fråga</button>
<!-- roll1 --> </div>
<div id="roll2">
Avsnitt 3.<br />
<span style="font-size: 18px">När jag är involverad med andra människor i ett projekt</span><br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll2').getElementsByTagName('input')[0].value=''">NOLL ROLL</button>
A. Jag har förmågan att påverka människor utan påtryckningar.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll2').getElementsByTagName('input')[1].value=''">NOLL ROLL</button>
B. Lyckas jag ofta förhindra att fel och onödiga misstag förstör ett framgångsrikt projekt.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll2').getElementsByTagName('input')[2].value=''">NOLL ROLL</button>
c. Jag är beredd att pressa gruppen till handling så mötet inte slösar med tid eller tappar huvudmålet ur sikte.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll2').getElementsByTagName('input')[3].value=''">NOLL ROLL</button>
D. Man kan räkna med att jag bidrar med något kreativt.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll2').getElementsByTagName('input')[4].value=''">NOLL ROLL</button>
E. Jag är alltid redo att stödja ett bra förslag i allas intresse.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll2').getElementsByTagName('input')[5].value=''">NOLL ROLL</button>
F. Jag ser snabbt möjligheter i nya idéer och förslag.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll2').getElementsByTagName('input')[6].value=''">NOLL ROLL</button>
_G. Jag försöker alltid behålla min känsla för professionalism.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll2').getElementsByTagName('input')[7].value=''">NOLL ROLL</button>
H. Jag tror att min förmåga att göra en opartisk bedömning kan bidra till rätt beslut.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll2').getElementsByTagName('input')[8].value=''">NOLL ROLL</button>
I. Man kan lita på att jag tar itu med arbetet på ett strukturerat och organiserat sätt.
<br /><span id="summering">summa</span>
<button onclick="summera(2)">Nästa fråga</button>
<!-- roll2 --> </div>
<div id="roll3">
Avsnitt 4.<br />
<span style="font-size: 18px">Min vanliga attityd till lagarbete är att</span><br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll3').getElementsByTagName('input')[0].value=''">NOLL ROLL</button>
A. Jag är intresserad av att lära känna mina kollegor bättre.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll3').getElementsByTagName('input')[1].value=''">NOLL ROLL</button>
B. Jag bidrar där jag vet vad jag tallar om.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll3').getElementsByTagName('input')[2].value=''">NOLL ROLL</button>
c. Jag har inget emot att utmana andras åsikter eller stå för en minoritetsåsikt.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll3').getElementsByTagName('input')[3].value=''">NOLL ROLL</button>
D. Jag kan vanligen finna en rad argument för att motbevisa osunda förslag.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll3').getElementsByTagName('input')[4].value=''">NOLL ROLL</button>
E. Jag tror jag har förmåga att få det att fungera när väl en plan ska verkställas.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll3').getElementsByTagName('input')[5].value=''">NOLL ROLL</button>
F. Jag föredrar att undvika det uppenbara och finna nya lösningar som inte utforskats.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll3').getElementsByTagName('input')[6].value=''">NOLL ROLL</button>
G. Jag tillför en viss grad av perfektionism i alla jobb jag gör.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll3').getElementsByTagName('input')[7].value=''">NOLL ROLL</button>
H. Jag brukar vilja vara den som skapar kontakterna utanför teamet eller företaget.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll3').getElementsByTagName('input')[8].value=''">NOLL ROLL</button>
I. Jag är intresserad av alla åsikter men tvekar inte att bestämma mig när ett beslut ska fattas.
<br /><span id="summering">summa</span>
<button onclick="summera(3)">Nästa avsnitt</button>
<!-- roll3 --> </div>
<div id="roll4">
Avsnitt 5.<br />
<span style="font-size: 18px">Jag får tillfredsställelse i ett jobb för att</span><br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll4').getElementsByTagName('input')[0].value=''">NOLL ROLL</button>
A. Jag tycker om att analysera och utvärdera olika alternativ.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll4').getElementsByTagName('input')[1].value=''">NOLL ROLL</button>
B. Jag är intresserad av att hitta praktiska lösningar på problem.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll4').getElementsByTagName('input')[2].value=''">NOLL ROLL</button>
c. Jag tycker om att känna att jag befrämjar goda arbetsrelationer.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll4').getElementsByTagName('input')[3].value=''">NOLL ROLL</button>
D. Jag kan ha ett starkt inflytande på beslut.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll4').getElementsByTagName('input')[4].value=''">NOLL ROLL</button>
E. Jag har en chans att möta nya människor med olika idéer.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll4').getElementsByTagName('input')[5].value=''">NOLL ROLL</button>
F. Jag kan få människor att komma överens om prioriteringar och mål.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll4').getElementsByTagName('input')[6].value=''">NOLL ROLL</button>
G. Jag känner mig i mitt rätta element när jag kan ge en uppgift hela min uppmärksamnei.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll4').getElementsByTagName('input')[7].value=''">NOLL ROLL</button>
H. Jag kan hitta möjligheter att utmana min kreativitet.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll4').getElementsByTagName('input')[8].value=''">NOLL ROLL</button>
Jag kan använda min utbildning och mina speciella kvalifikationer på ett fördelaktigt sätt.
<br /><span id="summering">summa</span>
<button onclick="summera(4)">Nästa avsnitt</button>
<!-- roll4 --> </div>
<div id="roll5">
Avsnitt 6.<br />
<span style="font-size: 18px">Om jag oväntat får en svår uppgift som ska utföras på begränsad tid och tillsammans med okända människor</span><br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll5').getElementsByTagName('input')[0].value=''">NOLL ROLL</button>
A. Vill jag läsa på så mycket som möjligt om ämnet.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll5').getElementsByTagName('input')[1].value=''">NOLL ROLL</button>
B. Skulle jag känna för att själv tänka ut en lösning och sedan försöka sälja in den till gruppen.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll5').getElementsByTagName('input')[2].value=''">NOLL ROLL</button>
c. Skulle jag vara beredd att arbeta med den person som visar den mest positiva inställningen.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll5').getElementsByTagName('input')[3].value=''">NOLL ROLL</button>
D. Skulle jag på något sätt reducera uppgiften genom att ta reda på hur olika individer bäst kan bidra.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll5').getElementsByTagName('input')[4].value=''">NOLL ROLL</button>
E. Skulle min naturliga känsla för vad som är brådskande säkerställa att vi inte kom efter tidplanen.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll5').getElementsByTagName('input')[5].value=''">NOLL ROLL</button>
F. Tror jag att jag skulle bibehålla mitt lugn och min förmåga att tänka klart.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll5').getElementsByTagName('input')[6].value=''">NOLL ROLL</button>
G. Skulle jag trots motstridiga intressen pressa gruppen framåt med vad som än ska göras.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll5').getElementsByTagName('input')[7].value=''">NOLL ROLL</button>
H. Skulle jag ta ledningen om gruppen inte gjorde några framsteg.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll5').getElementsByTagName('input')[8].value=''">NOLL ROLL</button>
I. Skulle jag starta diskussioner med syfte att stimulera till nya tankar och få något att hända.
<br /><span id="summering">summa</span>
<button onclick="summera(5)">Nästa avsnitt</button>
<!-- roll5 --> </div>
<div id="roll6">
Avsnitt 7.<br />
<span style="font-size: 18px">Följande problem brukar jag uppleva när jag arbetar i team</span><br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll6').getElementsByTagName('input')[0].value=''">NOLL ROLL</button>
A. Jag har en tendens att överreagera när människor hindrar utvecklingen.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll6').getElementsByTagName('input')[1].value=''">NOLL ROLL</button>
B. Vissa människor kritiserar mig för att vara för analytisk.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll6').getElementsByTagName('input')[2].value=''">NOLL ROLL</button>
c. Min önskan att kontroll6a att vi gör viktiga detaljer rätt uppskattas inte alltid.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll6').getElementsByTagName('input')[3].value=''">NOLL ROLL</button>
D. Jag tenderar att bli uttråkad om jag inte är aktivt engagerad med stimulerande människor.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll6').getElementsByTagName('input')[4].value=''">NOLL ROLL</button>
E. Jag har svårt att komma igång om inte målen är tydliga.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll6').getElementsByTagName('input')[5].value=''">NOLL ROLL</button>
F. Jag är ibland dålig på att förklara komplicerade moment som jag kommer att tänka på.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll6').getElementsByTagName('input')[6].value=''">NOLL ROLL</button>
G. Jag är medveten om att jag begär från andra det jag inte kan göra själv.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll6').getElementsByTagName('input')[7].value=''">NOLL ROLL</button>
H. Jag är benägen att känna att jag slösar min tid och att jag skulle klara det bättre på egen hand.
<br />
<input maxlength="2" size="2"/><button onclick="javascript:document.getElementById('roll6').getElementsByTagName('input')[8].value=''">NOLL ROLL</button>
I. Jag tvekar att uttrycka mina personliga åsikter inför svåra eller kraftfulla personer
<br /><span id="summering">summa</span>
<button onclick="summera(6)">Nästa fråga</button>
<!-- roll6--> </div>

<!-- roller --></div>
<!-- div_1 --></div>

<!-- mellanrad används helst inte. kolumn av utrymmet mellan tabellen och texten -->
<!-- total --></div>
</body>
</html>

Postat av Tobbe (213.112.237.113) den 04 December, 2013 kl 10:31:49.
Som svar på: Kontrollsumma & svarspresentation postat av Åsa Snaar den 11 Januari, 2013 kl 17:33:11.


Svar på inlägget:


Posta ett svar:

Namn:
E-Mail:
Rubrik:
Meddelande:
Ja tack, maila mig om andra svarar på detta inlägg.
Ja tack, maila mig om andra svarar på mitt inlägg.


[ JavaScript.nu's Forum ] [ Viktigt om forumet ] [ JavaScript.nu's Startsida ]


Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]